Valitse sivu

Virtaankosken ranta-asemakaavan muutos

Virtaankosken ja Tainion ranta-asemakaavan muutoksissa on kyse kahdesta erillistä hanketta, jotka liittyvät vahvasti toisiinsa ja koskevat samaa aluekokonaisuutta. Hankkeet ovat käynnistyneet samanaikaisesti ja niistä on laadittu aluksi yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavatyön edetessä kullekin hankkeelle on laadittu omat erilliset kaavakartat ja -selostukset.

Virtaankosken ranta-asemakaavan laadinta koskee tiloja Voimatalo 781-413-1-97, Myllynpuoli 781-413-1-26, Sillankorva 781-417-3-143 ja Sähkölaitos 781-422-1- 84. Ranta-asemakaavan päätavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitus sähköntuotannosta matkailu-, museo- ja virkistyskäyttöön. Alustavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,2 ha. Kaava liittyy Vapaa Virtaankoski -hankkeeseen, jossa ennallistetaan koskialue siten, että mahdollistetaan vaelluskalojen vapaa nousu Tainionvirran yläjuoksun kutualueille.

Kaava-alueen sijainti

Sijaintilinkki karttapalveluun

Suunnitteluvaihe

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 15.6. – 7.8.2023.

Kunnanhallitus hyväksyi 13.11.2023 kaavaehdotuksen asettamisen nähtäville sekä pyydettäväksi lausunnot.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 30.11.2023 – 8.1.2024.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 19.2.2024 ja se on tullut lainvoimaiseksi.

Aineisto

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kaavoittajan vastine Virtaankosken ja Tainion kaavojen ehdotusvaiheen palautteisiin

Tainion ja Virtaankosken  ranta-asemakaavojen yhteiset erillisselvitykset

Luontoselvitys 19.10.2022

Luontoselvityksen täydennys 28.5.2023

Arkeologinen inventointi 2022

Virtaankosken vanhan sillanjäänteen tarkastus 11.10.2023

Rakennusinventointi 13.1.2023

Havainnekuva 16.10.2023

Aikaisempi aineisto

Kaavaehdotus, kartta 16.10.2023

Kaavaehdotus, selostus 16.10.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2023

Kaavoittajan vastine kaavaluonnoksesta 16.10.2023

Seurantalomake

Kaavaluonnoskartta ja -merkinnät 28.3.2023

Kaavaluonnosselostus 28.3.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.3.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.8.2022