Valitse sivu
Etusivu / Asiointi &
päätöksenteko
/ Päätöksenteko / Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kuntalain 140 §:ssä on säädetty päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenelle verkossa.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja valiokunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.

Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Toimielinten esityslistat julkaistaan yleisessä tietoverkossa jo ennen toimielinten kokouksia. Kunnanhallituksen kokouksen esityslista julkaistaan yleisessä tietoverkossa pääsääntöisesti kokousta edeltävänä torstaina tai perjantaina. Valtuuston kokouksen esityslista julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta edeltävänä keskiviikkona tai torstaina.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset

Kuntayhtymien ja yhteisten toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat