Valitse sivu

Tainion ranta-asemakaavan muutos

Tainion ja Virtaankosken ranta-asemakaavan muutoksissa on kyse kahdesta erillistä hankeesta, jotka liittyvät vahvasti toisiinsa ja koskevat samaa aluekokonaisuutta. Hankkeet ovat käynnistyneet samanaikaisesti ja niistä on laadittu aluksi yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavatyön edetessä kullekin hankkeelle on laadittu omat erilliset kaavakartat ja -selostukset.

Tainion ranta-asemakaavan muutos koskee tiloja Pyöriäinen 781-413-1-161, Tainio 781-417-3-124 ja Liljefors 781-422-1-155, jotka ovat Virtaan kartanoon kuuluvia ja yksityisessä
omistuksessa olevia maita. Tainion ranta-asemakaavan muutos liittyy samaan aikaan käynnissä olevaan Virtaankosken ranta-asemakaavan laadintaan ja Virtaankosken ennallistamishankkeeseen. Aluetta on tavoitteena kehittää tiiviissä yhteistyössä matkailu- ja virkistystoimintaan tulevaisuudessa

Alueen sijainti

Sijaintilinkki karttapalveluun

Suunnitteluvaihe

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 15.6. – 7.8.2023.

Kunnanhallitus hyväksyi 13.11.2023 kaavaehdotuksen asettamisen yleisesti nähtäville sekä pyydettäväksi lausunnot.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 30.11.2023 – 8.1.2024.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 19.2.2024 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi.

Aineisto

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kaavoittajan vastine Tainion ja Virtaankosken kaavaehdotusten palautteesta

Tainion ja Virtaankosken  ranta-asemakaavojen yhteiset erillisselvitykset

Muistio viranomaisneuvottelusta 21.6.2022

Luontoselvitys 19.10.2022

Luontoselvityksen täydennys 28.5.2023

Arkeologinen inventointi 2022

Rakennusinventointi 13.1.2023

Aikaisempi aineisto

Kaavaehdotus, kartta 16.10.2023

Kaavaehdotus, selostus 16.10.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2023

Kaavoittajan vastine koskien kaavaluonnosta 16.10.2023

Seurantalomake

Kaavaluonnoskartta ja -merkinnät 28.3.2023

Kaavaluonnosselostus 28.3.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.3.2023

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.8.2022