Valitse sivu

Rekolanvuorten tuulivoimayleiskaava

Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa viidestä tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentaminen Joutsjärven ja Ala-Vehkajärven väliselle metsäalueelle, noin 4,5 km etäisyydelle Sysmän keskustasta itä-kaakkoon. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on yhteensä noin 680 hehtaaria. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana maankäyttö- ja rakennuslain 77 §:n mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella.

Tuulivoimaloiden lisäksi tuulivoimapuisto koostuu voimaloita yhdistävistä rakennus- ja huoltoteistä, maakaapeleista sekä rakentamisesta vapaaksi jäävästä maa- ja metsätalousalueesta. Tuulivoimapuiston sähköverkkoliityntä on suunniteltu toteutettavaksi suunnittelualueen läpi kulkevaan Elenia Oy:n 110 kV voimajohtolinjaan. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapelein. Tavoitteena on suunnitella tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä niin, että lievennetään rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.

Alueen likimääräinen sijainti

Linkki karttapalveluun

Suunnittelun vaihe

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 15.6. – 7.8.2023.

Aineisto

Kaavaluonnos kartta 15.5.2023
Kaavaluonnos selostus 15.5.2023

Kaikki kaava-asiakirjat 

Video esittelytilaisuudesta 16.6.2023

Aikaisempi aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.4.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.1.2021