Valitse sivu

Suur-Sysmän historian tuotteistaminen

Sysmän hopea-aarrekartta Pyhän Olavin rantareitillä

Suur-Sysmän historian tuotteistaminen facebookissa

Katso hankkeen aikana tehty video: Suur-Sysmä 1050

Loppuraportti

Tiivistelmä hankkeesta

Hankkeen perusajatuksena on historiallisen Suur-Sysmän historian tuominen lähelle ihmisiä, niin turisteille, vapaa-ajan asukkaille kuin Päijät-Hämeen omalle vakituiselle väestölle. Tämä tehdään toteuttamalla Sysmän historian tuotteistaminen, missä maakunnan historia kivikaudelta 1900-luvulle tuodaan näkyväksi nähtävyyksinä, tapahtumina, tuotteina, palveluina, infopisteinä sekä ennen kaikkea tarinoina. Kyseessä olisi maakunnallisen tason konsepti, jolla voidaan luoda elämyksellisiä vetonauloja maakuntaan ilman, että kyseessä on yksi rajattu fyysinen sijainti tai tapahtuma. Toimenpiteet tehdään yhteistyössä verkostomaisella työotteella kaikkien kiinnostuneiden toimijoiden kesken. Suurin yksittäinen hyötyjä on maakunnan matkailupalvelut lisääntyneinä turistivirtoina, mutta epäsuorina tuloksina voidaan saavuttaa myös paikallis- ja maakuntahengen vahvistumista, ihmisten voimaantumista, historian tietämyksen vahvistumista sekä palvelusektorin kysynnän lisääntymistä.

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat historiallisen Suur-Sysmän Päijät-Hämeen liiton toiminta-alueella olevat toimijat, jotka ilmaisevat halukkuutensa yhteistyöhön hankkeen kanssa. Koko maakunnan toiminta-alue kuitenkin huomioidaan hankkeessa. Erityisinä kohderyhminä ovat matkailuyritykset, palvelu- ja tuotantoyritykset sekä kunnat. Tuotteistaminen ja tarinoiden kehittely voi tapahtua jääkauden luonnonmuodostumista kivikautisiin paikkoihin, historialliseen rakennuskantaan ja lähihistorian nähtävyyksiin sekä historiaan kytkeytyviin tapahtumiin, tuotteisiin ja palveluihin. Yhteistyötä tehdään monipuolisesti eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena maakunnan historia nousee arkistojen hämäristä näkyväksi vetovoimatekijäksi.

Tavoitteet

Tuotteistaa Suur-Sysmän historia helpommin lähestyttäväksi ja tavoitettavaksi, siten että eri toimijoiden olisi helppoa ja luontevaa sijoittaa itsensä osaksi tätä hienoa historian jatkumoa. Tämä toteutuisi jäsentämällä kokonaisuus alueen historian eri osa-alueilta ja näin tukea tämän alueellisen historian valjastamista nykypäivän pyrkimyksissä vastata moderniin ilmiöiden tarinallisuuden ja juurevuuden kaipuuseen.

Aikana jolloin yhä useammat paikallistalouden toimijat kohtaavat globalisaation vaikutukset kiristyvänä kilpailuna ja vaateena kehittää asiakkaille tarjottavaa lisäarvoa voisi historiasta ammentava tarinallistaminen ja sen varaan rakennettu juureva brändi tuoda hyödyllistä lisäarvoa.

Hanketta rekrytoidaan vetämään kokoaikaisena määräaikaisena työntekijänä historian asiantuntija, jolla olisi myös taloudellista ymmärrystä siitä, miten historia voidaan kytkeä tuotteistettaviksi tarinoiksi, tuotteiksi, palveluiksi, nähtävyyksiksi ja tapahtumiksi. Tulokset tehdään kuitenkin verkottumalla ja saamalla mahdollisimman moni henkilö innostumaan paikallis- ja maakuntatason historiasta. Tämä hanke voisi toimia pilottina sille, miten koko Päijät-Hämeen alueella historia voidaan tuotteistaa aiempaa paremmin tukemaan maakunnan vetovoiman lisäämistä.

Tavoite on rakentaa eheä tuotteistettu historian kuvaus, josta alueen eri toimijat voivat ammentaa lisäarvoa ja innostusta omalle toiminnalleen, mikä välillisesti realisoituisi alueellisena elinvoimana, mikä eläisi alueen asukkaissa ja instituutioissa itsessään sisällä. Näin tuotteistamisen avulla on mahdollista tuottaa pysyvää erityisesti matkailu ja elämystaloutta tukevaa ja itseään ruokkivaa elinvoimaista kulttuuria, jossa Suur-Sysmän historia olisi mahdollista nähdä elinvoimaisuutta synnyttävänä alustana. Alustana, josta uudet innovaatiot voisivat ammentaa elinvoimaa, kuin kukat hedelmällisestä maasta.

Suur-Sysmän historian tuotteistaminen -hankkeen työntekijänä toimi ympäristöhistorioitsija Sirpa Rautiainen.