Valitse sivu

Rakentamisen vaiheet

Rakentamisessa noudatetaan pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL) sekä sen perusteella annettuja yleisiä säädöksiä sekä kunta-/aluekohtaisia määräyksiä ja ohjeita. Kuntakohtaisen rakentamista ohjaavat mm. asemakaavat ja ranta-asemakaavat, yleiskaavat, rakennusjärjestys sekä hyväksytyt rakentamisohjeet.

Rakentamisen lupia ovat mm. rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitus, maisematyölupa, purkulupa ja -ilmoitus, poikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisu. Voimassa olevat lupamaksut löytyvät linkistä.

Rakentamisen lupien hakeminen suositellaan tehtäväksi vaiheittain, jolloin rakentamisen edellytykset selviävät mahdollisimman pian ja vältytään turhilta kustannuksilta.

Rakentamisen vaiheet ovat pääpiirteissään seuraavat:

1. Ennakkoneuvottelu lupatarpeen ja hankkeen vaativuuden arvioimiseksi. Hakija voi tutustua voimassa oleviin kaavoihin, karttoihin ja muihin suunnitteluun vaikuttaviin tietoihin Sysmän kunnan karttapalvelussa www.sysma.fi/…. Hakija tekee neuvontapyynnön www.lupapiste.fi  -palveluun. Hankkeen sanallisen kuvailun lisäksi tarvitaan alustava asemapiirros, jossa kartalle on merkitty olevat sekä suunnitellut rakennukset ja rakenteet. Rakennusvalvonta varmistaa, että hakijan käytössä on kaikki olennaiset lähtötiedot. Olemassa oleville rakennuspaikoille rakennusvalvonta suorittaa tässä vaiheessa tarvittaessa kiinteistökartoituksen. Saatujen selvitysten perusteella rakennustarkastaja arvioi hankkeen vaativuuden, lupaprosessin vaiheet ja aikataulut.

2. Suunnittelijoiden valinta. Hakija valitsee suunnittelijat hankkeen vaativuuden perusteella. Suunnittelijat tekevät selvityksen kelpoisuudestaan www.lupapiste.fi -palveluun.

3. Suunnitelmien laatiminen. Suunnittelijat ja hakija laativat yhdessä suunnitelmat ja muut tarvittavat asiakirjat ja toimittavat ne www.lupapiste.fi -palveluun.

4. Suunnitelmien ennakkotarkastus. Rakennusvalvonta antaa palautetta laadituista suunnitelmista ja selvityksistä sekä niiden riittävyydestä. Samassa yhteydessä rakennusvalvonta katsoo kuultavat naapurit sekä pyytää mahdolliset tarvittavat lausunnot. Tarvittaessa hakija/suunnittelija antaa vastineensa ja pidetään paikalla käynti mahdollisten ristiriitojen sovittamiseksi.

5. Suunnitelmien täydentäminen. Suunnittelijat ja hakijat täydentävät suunnitelmia ja selvityksiä. Erityissuunnitelmien laatiminen on hyvä aloittaa viimeistään tässä vaiheessa.

6. Lupapäätös. Rakennusvalvonta tarkistaa suunnitelmat ja selvitykset sekä tekee tarvittavat päätökset lupaehtoineen.

7. Työnjohtajien hyväksyminen ja erityissuunnitelmien toimittaminen. Hakija esittää hankkeelle lupaehtojen mukaisia työnjohtajia sekä laadituttaa lopulliset erityissuunnitelmat ja muut tarvittavat asiakirjat. Molemmat tulee toimittaa www.lupapiste.fi -palveluun ennen rakennustöiden aloittamista.

8. Rakennustöiden valmistelu. Rakennushankkeeseen ryhtyvä ja vastaava työnjohtaja huolehtivat, että kaikki hankkeen lakisäänteiset tehtävät ja velvollisuudet on työssä otettu huomioon. Merkittävissä hankkeissa rakennusvalvonta edellyttää aloituskokouksen järjestämistä.

9. Rakennustöiden aloittaminen. Rakennustyöt voidaan aloittaa, kun lupa on valitusajan päättymisen jälkeen tullut lainvoimaiseksi. Töiden aloittamisesta tulee ilmoittaa viimeistään tässä vaiheessa rakennusvalvontaan.

10. Lupakatselmusten pitäminen. Vastaava työnjohtaja huolehtii yhdessä hankkeeseen ryhtyvän kanssa, että hanke toteutetaan luvan mukaisesti ja määrätyt katselmukset suoritetaan ajallaan. Ennen katselmusten pyytämistä tulee varmistaa, että kaikki vaaditut selvitykset on toimitettu. Tarvittaessa luvalle haetaan sen voimassaoloaikana jatkoaikaa.

Rakennustarkastajan tavoittaa puhelimitse varmimmin maanantaisin klo 13-15 numerosta 0447134554.