Valitse sivu

Potilasasiakirjojen tietojen korjaus

Potilasasiakirjoihin tallennettujen tietojen käyttötarkoitus on potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen.

Asianmukaisesti laaditut potilasasiakirjat ovat tärkeitä hoitotilanteissa, potilaan tiedonsaantioikeuden ja potilaan sekä henkilökunnan oikeusturvan toteuttamisessa. Potilasasiakirjamerkintöjä tekevät ovat velvollisia huolehtimaan, että merkinnät ovat virheettömiä ja hoidon kannalta välttämättömiä.

Omia potilasasiakirjoja koskeva tietopyyntö

Tietojen korjaus

Terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia oma-aloitteisesti korjaamaan, poistamaan, täydentämään tai oikaisemaan potilasasiakirjoissa olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Potilaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen potilasasiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen lapsen puolesta.

Potilaan vaatiessa potilasasiakirjamerkintöjen korjaamista on terveydenhuollon toimintayksikössä arvioitava, ovatko tiedot hoidon kannalta tarpeellisia, ja onko perusteita niiden korjaamiseen, täydentämiseen tai poistamiseen. Terveydenhuollon ammattihenkilön perusteltuja hoitoon liittyviä johtopäätöksiä ei muuteta, vaikka potilas itse olisikin niistä eri mieltä.

Potilas täyttää kirjallisen tietojen korjausvaatimuksen jossa yksilöidään vaaditaanko tarpeettomien tietojen poistamista, oikaisemista vai täydentämistä potilaan näkemyksellä. Mikäli vaaditaan tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä on sanantarkasti kuvattava korvaava, poistettava tai täydennettävä teksti. Potilaan on esitettävä perustelut vaatimilleen muutoksille, poistoille tai korjauksille.

Korjauksen toteutus

Hoidon kannalta tarpeeton tai virheellinen tieto poistetaan potilasasiakirjoista ja puutteelliset tiedot täydennetään. Sähköisessä potilastietojärjestelmässä potilasasiakirjamerkintöjen korjauksista tai poistoista syntyy taustatiedosto. Taustatiedosto ei ole käytettävissä normaalissa hoitotilanteessa, mutta alkuperäinen teksti on etsittävissä käyttöön laillisessa käyttötarkoituksessa kuten hoitovirheasiassa tai terveydenhuollon valvontaviranomaisen varten.

Ellei potilaan vaatimusta tiedon korjaamisesta hyväksytä, on potilaalle annettava asiasta kirjallinen vastaus. Vastauksessa on esitettävä ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei hyväksytty. Potilas voi halutessaan saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.