Valitse sivu

Ohje

RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAHAKEMUKSEN VIREILLESAAMISEKSI

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on toimitettava rakennusvalvontaan rakennus-/toimenpidelupahakemuksen liitteenä seuraavat asiakirjat:

1. Hakemus huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna
– Hakemuksen allekirjoittavat kaikki kiinteistön omistajat / haltijat sekä rakennusluvassa hankkeen pääsuunnittelija.

2. Pääpiirustussarja kahtena kappaleena suunnittelijan allekirjoittamina
– Asemapiirroksesta tulee ilmetä rakennettavaksi aiotut, olemassa olevat, säilytettävät ja purettavat rakennukset, rakennuspaikan korkeussuhteet, etäisyydet naapurin rajaan ja mahdolliseen rantaan, istutukset, puusto, leikkipaikat, kulkutiet, autojen pysäköimis- ja kuormapaikat sekä pihamaan muut järjestelyt. Asemapiirroksessa tulee ilmetä jätevesien käsittelytapa rakennuspaikalla. Mittakaava 1:500 tai 1:200
– Rakennuksen pääpiirustukset (Pohjapiirustus, leikkauspiirustus ja julkisivut) tarpeellisine rakennustapaa osoittavine selvityksineen kahtena (2) kappaleena. Lupapiirustukset toimitetaan ilman seläkkeitä. Mittakaava 1:50 tai 1:100

3. Rakennushankeilmoitukset
– Väestörekisterikeskuksen RH 1 lomake täytettynä ja allekirjoitettuna.

4. Selvitys naapurien kuulemisista
– Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava vieressä tai vastapäätä oleville naapureille . Mikäli rakennusvalvontaviranomainen hoitaa kuulemisen, veloitetaan voimassa olevan taksan mukainen maksu. Naapurin kuuleminen toimitetaan kirjallisena rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

5. Vastaava työnjohtaja -hakemus
– Vähäisiä rakennelmia, laitoksia, vähäisiä rakennuksia kuten vajan, katoksen yms. lukuun ottamatta, jokaisella rakennushakkeella on oltava nimetty vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan hakemus toimitetaan rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.

6. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
– Enintään 3 kk vanha lainhuutotodistus, vuokrasopimus tai kauppa- ja lahjakirja. Lainhuutotodistus on mahdollista hankkia rakennusvalvontatoimistosta.

7. Jätevesijärjestelmän suunnitelma kahtena kappaleena suunnittelijan allekirjoittamina
– Mikäli kiinteistölle rakennetaan jäteveden käsittelyä vaativia rakenteita, kuten vesi -WC, lämmin käyttövesijärjestelmä tai pyykin- ja astianpesukone.

8. Kiinteistörekisterin karttaote
– Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriote
– Kiinteistörekisterin karttaote on mahdollista hankkia rakennusvalvontatoimistosta.

9. Energiaselvitys
– Energiaselvitykseen liitetään rakennuksen energiatodistus sekä tarvittavat laskelmat.
– Loma-asuntoa, johon on suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmitysjärjestelmä, koskevat vain vaipan lämpöhäviön vaatimukset.

10. Rakennusoikeuslaskelma
– Asemapiirroksen viereen laskelma rakennuksen kerrosalasta ja kiinteistön muiden rakennusten kerrosalasta.

Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei oteta vastaan.

Rakennuslupahakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi tai vaihtoehtoisesti
rakennuslupahakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Sysmän kunta
Rakennusvalvonta
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ

Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta lukien. Lupa raukeaa, mikäli töitä ei ole aloitettu kolmessa (3) vuodessa.

Toimenpidelupa on voimassa kolme (3) vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta lukien.
      
Energiaselvitys ja -todistus -asiasta löytyy lisätietoja ja lomakkeita yms. Motivan sivuilta.
Kaikkia lomakkeita saa myös rakennusvalvonnan toimistosta.