Valitse sivu

Luvat ja ilmoitukset

Sysmän rakennusvalvonta on siirtynyt 1.1.2021 käyttämään pelkästään sähköistä asiointipalvelua www.lupapiste.fi. Muutos vaikuttaa monelta osin lupakäytäntöihin ja siitä syystä rakennusvalvonnan nettisivuja ja siellä olevia ohjeistoja ja käytäntöjä ollaan parhaillaan muuttamassa ja täydentämässä. Valitettavasti korjaustyöt ovat vielä kesken.

Lupa tai ilmoitus tarpeen mukaan

Rakentamisen luvanvaraisuus ja luvan hakeminen on tehty joustavaksi niin, että ne ovat oikeassa suhteessa valvontatarpeeseen. Hanke voi sen laadun mukaan vaatia rakennusluvan sitä kevyemmän toimenpideluvan tai pelkän kirjallisen ilmoituksen. Uudisrakentamiseen ja merkittäviin korjaus- ja muutostöihin tarvitaan rakennuslupa. Muusta luvanvaraisuudesta on määrätty asetuksessa ja rakennusjärjestyksessä. Yhteydenotolla rakennustarkastusviranomaisiin selviää minkälainen lupa rakennushankkeeseen tarvitaan, samalla rakennustarkastusviranomaisilta saa neuvoja myös muissa rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus


Rakennusluvan myöntäminen 

Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvan enintään kaksihuoneistoisen asuinrakennuksen rakentamiseksi hyväksytylle rakennuspaikalle. Samoin rakennusluvan talousrakennuksen kuten saunan, aitan, varaston ym. vastaavan rakentamiseksi. Muut rakennusluvat myöntää teknisen lautakunnan lupajaosto. Lupajaosto kokoontuu tarvittaessa.

Rakennusvalvontaviranomainen toivoo, että varsinkin pienrakentajat tulisivat esittämään heille suunnitelmiaan jo luonnosvaiheessa. Pääsuunnittelussa lyödään lukkoon kaksi kolmasosaa rakennuksen lopullisista kustannuksista, joten suunnittelun tasosta ei kannata tinkiä.

Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää rakennuspiirustuksia koskevia määräyksiä, joita on noudatettava silloin, kun uudisrakennuksen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen on haettava lupa. Piirustusmääräyksiä on noudatettava myös haettaessa lupaa muutostöihin vanhassa rakennuksessa. Luvan myöntävä viranomainen voi kuitenkin olla vaatimatta kaikkia niitä tietoja, joita pääpiirustuksiin määräysten mukaan tulee sisällyttää. Tämä tulee kysymykseen lähinnä pienissä hankkeissa. Toisaalta lupaviranomainen voi vaatia esitettäväksi myös sellaisia piirustuksia ja lisäselvityksiä, joita hakemusasiakirjoihin ei pääsäännön mukaan tarvitse sisällyttää.


Toteutuksen valvonta

Rakennustöiden valvonta ja ohjaus on pienessäkin rakennushankkeessa tärkeä. Väärin tehtyjen toimenpiteiden seurauksena voi rakennuksessa myöhemmin ilmetä vaikeasti korjattavia rakenteellisia virheitä. Rakennuttajan edun valvonta työmaavalvojana tai vastaavana työnjohtajana ei kuulu rakennustarkastajan tehtäviin.

Rakennusluvassa määrätään rakennustyön aikana suoritettavista katselmuksista. Katselmukset hoitaa rakennustarkastaja.

Alkukatselmus
Alkukatselmuksen suorittaa tarvittaessa rakennustarkastaja.

Rakennuksen sijoitus
Ennen rakennustyön aloittamista pyydetään rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen.

Rakennekatselmus
Tehdään, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet ovat valmiit, mutta vielä näkyvissä.

Hormikatselmus
Tehdään, kun savupiippu on valmis ja rakenteet ovat vielä näkyvissä.

Lämmityslaitteiston tarkastus
Öljylämmityslaitteiston asentajan pitää pyytää palotarkastaja katsastamaan laitteisto toimittamalla tälle jäljennös asennustyöstä annetusta todistuksesta. Laitteisto pitää katsastaa kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta.

Käyttöönottokatselmus
Kun rakennukseen muutetaan, mutta rakennustyöt ovat kesken on pyydettävä käyttöönottokatselmus.

Loppukatselmus
Kun rakennustyöt ovat valmiit pyydetään katselmus rakennustarkastajalta.


Muutoksenhaku ja valitus

Lupapäätös rakennusasiassa annetaan julkipanon jälkeen. Valitusaika on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 14 päivää päätöksen antamisesta. Rakennustarkastajan tekemään päätökseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella rakennuslautakunnalta. Lautakunnan tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Kouvolan hallinto-oikeuteen 30 vrk:n kuluessa päätöksen antamisesta. Lupapäätöksiin liitetään valitusosoitus, jossa ilmoitetaan miten menetellään, jos asianomainen ei tyydy saamaansa päätökseen.


Poikkeamisluvat

Poikkeamislupahakemukset toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon. Rakennustarkastaja antaa hakemuksesta lausunnon. Poikkeamislupahakemuksen käsittelee kunnanhallitus. Luvan käsittelyaika vaihtelee riippuen naapureiden kuulemisesta ja seuraavan kokouksen ajankohdasta. Poikkeamislupa on voimassa yhden vuoden, jona aikana hankkeelle on haettava lupaa vastaava rakennuslupa.