Valitse sivu

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa. Ilmoitus on jätettävä lokakuun loppuun (31.10.) mennessä.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeuksellisessa tilanteessa. Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista, jos termisen kasvukauden aikana alueella on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi kanna koneita. Esimerkkeinä tällaisista poikkeuksellisista vuosista voidaan pitää vuosia 2006, 2012 ja 2017, jotka olivat erittäin sateisia joissain osissa Suomea ja lannan levitys niillä kasvukautena oli paikoin mahdotonta. Myös haihdunta oli vähäistä ja maan kosteus suurta. Poikkeamismenettely on siis tarkoitettu ainoastaan tämän tyyppisille tilanteille ja vain erityisten poikkeavien olosuhteiden vallitessa.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella tai sen määräämällä viranhaltijalla on oikeus saada viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä valvontaa varten tarpeellisia tietoja viranomaisilta ja toiminnanharjoittajilta.

Poikkeaminen ei ole mahdollista maatilan kaupallisille valmisteille eikä muille orgaanisille lannoitevalmisteille.

Ilmoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka kotieläintilalla lanta syntyy.

Takaraja lannan levitykselle poikkeustilanteessa on marraskuun viimeinen päivä (30.11.).

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus, 1250/2014 10 § 2 monentti sekä ympäristönsuojelulaki (527/2014).