Sysmä Vaakuna

Kirkkolahden kunnostushanke


Hämeen ELY-keskus myönsi Kirkkolahden kunnostushankkeelle rahoituksen Euroopan Unionin aluekehitysrahastosta vuosille 2013-2014. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2013 ja jatkuu vuoden 2014 loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on parantaa veden laatua, säilyttää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa virkistyskäyttömahdollisuuksia Sysmän Kirkkolahdella. Hankkeen toteuttaja on Sysmän kunta.

Veden vaihtuvuutta Kirkkolahdella parannetaan

Kirkkolahti kuuluu Sysmän lintuvesien Natura-alueeseen. Veden vaihtuvuutta Kirkkolahdella tullaan parantamaan luonnonsuojelullisten arvojen säilyttämiseksi sekä virkistysmahdollisuuksien parantamiseksi. Kirkkolahdella tullaan suorittamaan ruoppauksia ja niittoja, joilla saadaan parannettua umpeenkasvun myötä huonontunutta Kirkkolahden tilaa.


Kirkkolahden kunnostushankkeessa niitettiin Kirkkolahtea heinäkuussa 2013.


Vesiensuojelua tehostetaan Kirkkolahden valuma-alueella

Kirkkolahdessa tehtävien ruoppausten ja niittojen hyötyjen säilyminen tulevaisuudessa pyritään turvaamaan tehostamalla vesiensuojelua. Tavoitteena on vedenlaadun paraneminen Kirkkolahdella ja Majutvedellä.
Suunnitelmissa on ainakin laskeutusaltaiden rakentaminen tulo-ojiin (Akanoja ja Antialanlahteen laskevat ojat). Myös kosteikkojen perustamismahdollisuudet selvitetään. Valuma-alueelle suunnitellut vesiensuojelutoimet kohdistuvat suurelta osin yksityisten maille, joten paikallisten maanomistajien kanssa tehtävä yhteistyö on hankkeessa ratkaisevan tärkeää.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Mika Oraluoma, puh. 044 7134 524 tai etunimi.sukunimi(at)sysma.fi
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi