Sysmä Vaakuna

SYSMÄN RANNIKKOALUEEN JA MILJÖÖN KEHITTÄMISOHJELMA -EAKR-HANKE


                   

Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke käynnistyi toiminnallisesti kesällä 2010. Hanke on Päijät-Hämeen liiton rahoittama EAKR-hanke. Hankkeen toimenpiteet päättyivät 30.6.2014.

Projektin kuvaus Rakennerahastotietopalvelussa.

Ajankohtaista

Suopellon kesäkahvilan suunnittelu käynnissä

Suopellossa uuden sataman vastarannalla sijaitsevan hirsirakennuksen muutossuunnittelu on käynnissä. Tilan päärakennuksesta, entisestä kansakoulusta suunnitellaan kesäkahvila matkailijoille ja Sysmän vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille. Rakennukseen suunnitellaan yleisötilat, wc:t, kahvilakeittiö sekä terassialueet. Rakennukseen tehdään myös peruskorjaustoimenpiteitä.

Piha-alueen suunnittelussa keskitytään maiseman avaamiseen, alueen siistimiseen sekä suunnitellaan kulkureitit ja istutukset alueelle. Suunnittelu valmistuu maaliskuun 2014 aikana ja urakka päästään aloittamaan keväällä 2014.

Hanke mukana monilla messuilla - Otamonportti esillä OmaMökki-messuilla!

Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehitttämisohjelma EAKR-hanke on mukana useilla messuilla. Helmikuussa olimme Heinola Resort -hankkeen kanssa yhteisellä osastolla Venemessuilla ja 3.-6.4.2014 hanke on Sysmän omalla osastolla yhteistyökumppanien kanssa esittelemässä Otamonportin aluetta ja Sysmän palveluita. Tule poikkeamaan osastolle 7 e 20 Helsingin messukeskukseen!


Toteutuneet ja käynnissä olevat toimenpiteet

Sysmän taajamamiljöön ja satamien  kehittämisohjelma
 
Sysmän taajaman kehittämistoimia on tutkittu eri näkökulmista. Elina Moision lopputyö käsitteli Huitilanjoen ympäristön kehittämistä maiseman ehdoilla ja sen jatkoksi on jo valmistunut Huitilanjoen kunnostussuun-nitelma. Huitilanjoen kunnostuslupapäätös on myönnetty Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ja kunnostustoimenpiteitä pyritään tekemään talvella 2014-2015. Huitilanjokea ja Koskueenjokea kunnostetaan ruoppaamalla pohjaan kertynyttä sedimenttiä ja niittämällä vesikasvillisuutta. Lisäksi ruoppauksella parannetaan veden vaihtuvuutta ja vesialueen virkistyskäyttöarvoa. Ruopattavia massoja syntyy yhteensä noin 8500 m3ktr. Kunnostuksesta koituu hyötyä ranta-asukkaiden virkistyskäytölle, yleiselle edulle ja ympäristölle sekä vesialueen omistajalle ja osakkaalle.
 
Kaisu Fränti laati vuonna 2011 kirkonkylän sataman seudun kehittämistä käsittelevän ideasuunnitelman, jota hän jatkoi edelleen diplomityönään ”Sysmän keskusraitin kehittäminen”. Työssään Kaisu Fränti tutki Sysmän taajamassa sijaitsevien rakennusten uusiokäyttömahdollisuuksia ja teki suunnitelmia uusiokäytöstä. Lisäksi hän suunnitteli mm. vanhan paloaseman pihan kehittämistä. Arkkitehti Anna-Liisa Nisun laatimasta taajaman kulttuuriympäristö-selvityksestä tehtiin painettu versio vuoden 2013 alussa.  
 
Taajaman kehittämistä palvelevan liikenneselvityksen toteuttaminen alkoi vuoden 2012 lopulla ja selvitys valmistui syksyllä 2013. Selvityksen kautta saadaan lähtötietoja liikenteen nykytilanteesta ja tulevaisuuden ennusteista tulevaa maankäytön suunnittelua varten. Työhön sisältyi myös erilaisten parannuskohteiden suunnittelua Sysmän taajamassa, josta yksi esimerkki oli torialueen kehittäminen. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät ideasuunnitelman keväällä 2014 Sysmän torialueen kehittämiseksi viihtyisämmäksi ja toimivammaksi kokonaisuudeksi.

Sysmän taajaman kehittämistä koskevaan asukaskyselyyn vastasi kesä-heinäkuun aikana lähes 200 henkilöä. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista oli Sysmän vakituisia asukkaita, mutta myös vapaa-ajan asukkaat, matkailijat sekä muut Sysmän taajaman kehittämisestä kiinnostuneet vastasivat asukaskyselyyn ahkerasti.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää näkemyksiä Sysmän taajaman nykytilasta ja kehittämistarpeesta esimerkiksi taajaman yleisilmeen, asumisen, palveluiden, liikenteen ja vapaa-ajan näkökulmasta. Tyhjien liiketilojen sekä Sysmän kunnankirjaston tulevaisuus puhuttivat vastanneita erityisesti. Myös liikennejärjestelyihin toivottiin selkeyttä ja toimivuutta, mutta esimerkiksi liikunta- ja virkistysmahdollisuuksiin sekä viheralueisiin oltiin melko tyytyväisiä. Vastanneet kuitenkin toivoivat, että taajaman rannat säilytettäisiin rakentamattomina ja yleisessä virkistyskäytössä.

Asukaskyselystä laadittu raportti on luettavissa tästä ja tutkimuksen liitteet löytyvät tästä linkistä.

Asukaskyselyn vastauksia käytetään taajaman kehittämisohjelman koostamisessa muiden tehtyjen selvitysten ohella. Taajaman kehittämisohjelmassa esitetään taajaman kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä pitkällä aikavälillä ja eri näkökulmista.

Satamien kehittämisessä hanke on ollut aktiivisesti mukana. Kirkonkylän sataman uuden kahvila- ja venepalvelurakennuksen arkkitehtisuunnittelu toteutettiin vuonna 2012. Uuden palvelurakennuksen rakentaminen alkoi elokuussa 2013 ja rakennus valmistuu veneilykaudelle 2014. Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat laativat piha- ja miljöösuunnitelmia sataman alueelle keväällä 2014 ja hankkeen puitteissa on teetetty Sysmän satamista oma markkinointiesitteensä.

Satamien kehittämistä jatkettiin mm. satamatoimikunnan yhteistyössä. Satamien kehittämistä varten on perustettu virkamiehistä ja yrittäjistä muodostettu toimikunta. Toimikunnan työskentelyssä ovat mukana:

Marinetek Finland Oy
Mesura Oy, Ilolan Kievari
Päijänteen Rantapalvelu Oy
Sysmän Kuvapalvelu, Kulkee Vetten Halki
Tarmix Oy, Rakennuspalvelu Tarvaala
Tehin pursiseura ry

Vapaa-ajan- ja matkailupalveluiden kehittämisohjelma
 
New Port Sysmään Suopeltoon on perustettu uusi satama, jossa on kunnan omistama tankkauslaituri ja vierasvenelaituri. Kotisatamapaikkoja ylläpitää ja vuokraa Marinetek Marinas Oy. Satamaan johtaa 1,5 m + 0,3 m (varavesi) veneväylä. Virallisen veneväylän päätös tuli kesällä 2013 Liikennevirastosta ja kesäksi 2014 väylä merkitään asianmukaisesti.
 
Satamaan valmistui uusi nykyiset ympäristönsuojausvaatimukset täyttävä venetankkausasema kesäkuussa 2013, jonka suunnitteluttamisesta hanke on vastannut. Lisäksi satamaan on toteutettu pilssivesien vastaanotto, joka otetaan käyttöön kesäkuussa. Kunta vuokraa jakeluaseman edelleen Sysmän Polttoainepalvelu Oy:lle (Neste Sysmä).
 
Keväällä 2014 valmistuu opinnäytetyö Kelluvien rakenteiden kaavoituskäytännöistä, joka on hankkeen tilaustyö.
 
Hanke tekee aktiivista yhteistyötä mm. Heinola Resort -hankkeen kanssa vapaa-ajan ja matkailupalveluiden osa-alueella. Suopelto-Ilola-Päijätsalo -alueen matkailun ja vapaa-ajan alueiden kehittäminen on yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista ja hankkeessa on järjestetty mm. arkkitehtuurikilpailu Ilolan alueen suunnitelmista ja teetetty alueesta DWG-muotoinen pohjakartta sekä puusto- ja miljööinventointi Ilolan vanhasta kartanoalueesta.
 
Asumis- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisohjelma
 
Lähellä taajamaa Ala-Vehkajärven tuntumassa sijaitsevan Otamonportin asemakaava-alueen kunnallistekniikka valmistui kesällä 2012. Kunnalla on alueella myynnissä omarantaisia ja takamaan tontteja, joita välittää Itä-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy, LKV.
 
Hanke osallistui yhteistyökumppaneiden kanssa OmaMökki-messuille huhtikuussa 2014 ja Venemessuille helmikuussa 2014 ja kehittää Otamonportin markkinointia edelleen.
 
www.otamonportti.fi

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi