Sysmä Vaakuna

Melu

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee.

Kiviaineksen rikotus- ja murskaustoiminnan, jonka kesto on alle 50 päivää, johdosta tulee tehdä ympäristönsuojeluviranomaiselle meluilmoitus. Keston määräytymisessä otetaan huomioon kaikki suunnitellut toimintavuodet kyseisellä paikalla. Mikäli toiminta kestää pidempään tulee sille hakea ympäristölupa.

Yleisötilaisuuksien ja ulkoilmakonserttien johdosta tulee tehdä meluilmoitus, mikäli äänentoistoa käytetään klo 22-7 välisenä aikana tai melutasot ovat ympäristönsuojelumääräyksissä asetettuja raja-arvoja korkeammat.

Meluilmoituslomake

Ympäristönsuojeluviranomainen antaa meluilmoituksen johdosta päätöksen. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelutarkastaja
puh. 044 713 4529

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi