Sysmä Vaakuna

Jätevedet

Jätevesien käsittely on tärkeä osa ympäristöstä huolehtimista. Asianmukainen jätevesien käsittely luo edellytykset terveelliselle ja viihtyisälle asumiselle. Jätevesien käsittelyä sääntelevät ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011, ns. hajajätevesiasetus).

Vesien rehevöityminen on vakava ongelma koko Suomessa. Hajajätevesiasetuksen mukaan jätevesien käsittelyn pitää puhdistaa orgaanisesta aineesta vähintää 80 %, fosforista vähintään 70 % ja typestä vähintään 30 %. Sysmän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määritetty, että ranta-alueilla, alle 200 metrin etäisyydellä vesilain tarkoittamasta vesistöstä sekä kaikilla luokitelluilla pohjavesialueilla talousjätevedet tulee käsitellä siten, että puhdistusteho on vähintään: Orgaaninen aine 90 %, kokonaisfosfori 85 % ja kokonaistyppi 40 %.

Sysmän kunta oli mukana Neuvo-hankkeessa, josta löytyy vielä tietoja hankkeen internet-sivuilta. Jätevesisuunnitelma on suositeltavaa teetättää ammattitaitoisella jätevesisuunnittelijalla. Sysmän alueella toimii useita jätevesisuunnittelijoita, kysy ympäristötoimistosta tai rakennusvalvonnasta yhteystietoja.

Milloin puhdistuksen on vastattava uusia vaatimuksia?

Uudisrakentamisessa ja uudisrakentamiseen verrattavissa korjaus/muutostyössä on kiinteistön jätevesijärjestelmä saatettava heti vastaamaan asetuksen vaatimuksia. Vanhoissa ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä jätevesien käsitelyn on vastattava asetuksen vaatimuksia 15.3.2018 mennessä.

Hajajätevesiasetus ei koske kiinteistöjä, joilla on ainoastaan kantovesi tai ns. kesävesi. Näin ollen suuri osa loma-asunnosta jää asetuksen soveltamisen ulkopuolelle. Näiden kiinteistöjen ei tarvitse hakea poikkeusta hajajätevesiaseutksen puhdistustasovaatimuksista. Hyvin hoidettu kuivakäymälä on lähtökohtaisesti suositelluin ratkaisu loma-asunnon käymäläratkaisuksi. Kuivakäymälän astian on terveydensuojelulain mukaan oltava aina vettä läpäisemättömällä alustalla. Lisätietoja erilaisista kuivakäymäläratkaisuista löytyy Huussi ry:n internet-sivuilta.

Jos jätevesijärjestelmän tehostaminen olisi kohtuutonta, kunta voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen puhdistustasovaatimusten noudattamisesta laissa mainittujen edellytysten täyttyessä. Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat ilman hakemusta kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Jätevedet on kuitenkin aina puhdistettava siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ohjeet ja lomakkeet

 - Jätevesisuunnitelmaohje
 - Jätevesisuunnitelmalomake


Jätevesien asianmukaisella käsittelyllä turvataan puhdas ja viihtyisä lähiympäristö. Kuva Pentti Pesari

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi