Sysmä Vaakuna

Jätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Jätevesien käsittely on tärkeä osa ympäristöstä huolehtimista. Asianmukainen jätevesien käsittely luo edellytykset terveelliselle ja viihtyisälle asumiselle. Jätevesien käsittelyä sääntelevät ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017). Vesien rehevöityminen on vakava ongelma koko Suomessa.

Sysmän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määritetty, että ranta-alueilla, alle 200 metrin etäisyydellä vesilain tarkoittamasta vesistöstä sekä kaikilla luokitelluilla pohjavesialueilla talousjätevedet tulee käsitellä siten, että puhdistusteho on vähintään: orgaaninen aine 90 %, kokonaisfosfori 85 % ja kokonaistyppi 40 %.

Muilla alueilla talousjätevedet on puhdistettava ympäristönsuojelulain mukaan siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen (perustason puhdistusvaatimus).

Jätevesisuunnitelma on suositeltavaa teetättää ammattitaitoisella jätevesisuunnittelijalla. Sysmän alueella toimii useita jätevesisuunnittelijoita, kysy ympäristötoimistosta tai rakennusvalvonnasta yhteystietoja.

Sysmän kunta on mukana hajajätevesien yleisneuvontahankkeessa 2017:

Neuvo Kymi 2017- ja YLEISNEUVO Päijät-Häme-hankkeet tarjoavat Jätevesineuvola-palvelulla puolueetonta ja maksutonta haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvää neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen alueilla. Asukas voi myös pyytää jätevesineuvojaa vierailemaan kiinteistöllään. Jätevesineuvola puhelinaikoineen on asukkaiden käytettävissä toukokuun alusta elokuun loppuun maanantaisin kello 9 – 15, ja saman aikavälin puitteissa on neuvoja varmimmin tavattavissa Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tiloissa osoitteessa Tapiontie 2C 45160 Kouvola. Yhteystiedot: Jätevesineuvoja Sanna Jattu, puhelin: 044 – 7830 952 ja sähköposti: sanna.jattu@vesiensuojelu.fi
Neuvola-palvelun lisäksi molemmat hankkeet tarjoavat haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen erilaisissa kesätapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Hankkeiden kesäkiertuetta voit seurata osoitteessa facebook.com/yleisneuvo2017. Neuvontatyötä rahoittavat Kaakkois-Suomen ja Hämeen ELY-keskukset.

Milloin puhdistuksen on vastattava vaatimuksia?

Uudisrakentamisessa on kiinteistön jätevesijärjestelmä saatettava heti vastaamaan vaatimuksia.

Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä jätevesien käsittelyn on täytettävä puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistön jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Etäisyys vesistöstä (keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta) mitataan rakennuksen seinään, josta muodostuu jätevesiä.

Kun rakennus sijaitsee yli 100 metrin etäisyydellä vesistöstä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella pitää jätevesijärjestelmä saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä: kun rakennetaan vesikäymälä, korjataan, muutetaan tai rakennetaan jätevesijärjestelmä tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Tällä tarkoitetaan vesikäymälän rakentamista tai vesi- ja viemärilaitteistoja koskevaa luvanvaraista korjaus- ja muutostyötä, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan, tai rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevaa rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyötä.

Talousjätevesien puhdistusvaatimukset eivät koske kiinteistöjä, joilla on käytössään ainoastaan vähäinen kantovesi eikä niiden johtamisesta maahan aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Hyvin hoidettu kuivakäymälä on lähtökohtaisesti suositelluin ratkaisu loma-asunnon käymäläratkaisuksi. Kuivakäymälän astian on terveydensuojelulain mukaan oltava aina vettä läpäisemättömällä alustalla. Lisätietoja erilaisista kuivakäymäläratkaisuista löytyy Huussi ry:n internet-sivuilta.

Jos jätevesijärjestelmän tehostaminen olisi kohtuutonta, kunta voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen puhdistustasovaatimusten noudattamisesta laissa mainittujen edellytysten täyttyessä. Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat ilman hakemusta kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011.

Jätevedet on aina johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ohjeet ja lomakkeet

 - Jätevesisuunnitelmaohje
 - Jätevesisuunnitelmalomake


Jätevesien asianmukaisella käsittelyllä turvataan puhdas ja viihtyisä lähiympäristö. Kuva Pentti Pesari

Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi