Sysmä Vaakuna

Rakennusvalvonta 

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottamisesta.

Lupajärjestelmän tarkoituksena on ennalta varmistaa se, että rakennettavaksi suunniteltu rakennus on kaavan tarkoittama, täyttää asetetut laajuuden ja paloturvallisuuden sekä terveellisyyden vaatimukset ja että se soveltuu rakennuspaikalle ja ympäristöönsä, on sopusuhtainen ja tarkoituksenmukainen. Rakentaminen ei ole vain siihen ryhtyvän asia. Rakennettu ympäristö vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on osaltaan huolehdittava rakennustyön riittävästä valvonnasta ja tarkastamisesta. Jokaisessa vaativammassa rakennustyössä tulee olla pääsuunnittelija sekä rakennustarkastajan hyväksymä vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyömaata ja vastaa sen suorittamisesta.

Rakennusvalvonta-asioissa teitä palvelevat:

Rakennustarkastaja Marko Pynnönen
puh. 044 7134554

Toimistosihteeri Sari Toivonen
puh. 044 7134527

Lupa tai ilmoitus tarpeen mukaan


Rakentamisen luvanvaraisuus ja luvan hakeminen on tehty joustavaksi niin, että ne ovat oikeassa suhteessa valvontatarpeeseen. Hanke voi sen laadun mukaan vaatia rakennusluvan sitä kevyemmän toimenpideluvan tai pelkän kirjallisen ilmoituksen. Uudisrakentamiseen ja merkittäviin korjaus- ja muutostöihin tarvitaan rakennuslupa. Muusta luvanvaraisuudesta on määrätty asetuksessa ja rakennusjärjestyksessä. Yhteydenotolla rakennustarkastusviranomaisiin selviää minkälainen lupa rakennushankkeeseen tarvitaan, samalla rakennustarkastusviranomaisilta saa neuvoja myös muissa rakentamiseen liittyvissä asioissa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Rakennusluvan myöntäminen

Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvan enintään kaksihuoneistoisen asuinrakennuksen rakentamiseksi hyväksytylle rakennuspaikalle. Samoin rakennusluvan talousrakennuksen kuten saunan, aitan, varaston ym. vastaavan rakentamiseksi. Muut rakennusluvat myöntää teknisen lautakunnan lupajaosto. Lupajaosto kokoontuu tarvittaessa.

Rakennusvalvontaviranomainen toivoo, että varsinkin pienrakentajat tulisivat esittämään heille suunnitelmiaan jo luonnosvaiheessa. Pääsuunnittelussa lyödään lukkoon kaksi kolmasosaa rakennuksen lopullisista kustannuksista, joten suunnittelun tasosta ei kannata tinkiä.

Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää rakennuspiirustuksia koskevia määräyksiä, joita on noudatettava silloin, kun uudisrakennuksen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen on haettava lupa. Piirustusmääräyksiä on noudatettava myös haettaessa lupaa muutostöihin vanhassa rakennuksessa. Luvan myöntävä viranomainen voi kuitenkin olla vaatimatta kaikkia niitä tietoja, joita pääpiirustuksiin määräysten mukaan tulee sisällyttää. Tämä tulee kysymykseen lähinnä pienissä hankkeissa. Toisaalta lupaviranomainen voi vaatia esitettäväksi myös sellaisia piirustuksia ja lisäselvityksiä, joita hakemusasiakirjoihin ei pääsäännön mukaan tarvitse sisällyttää.

OHJE RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAHAKEMUKSEN VIREILLESAAMISEKSI:


Rakennushankkeeseen ryhtyvän on toimitettava rakennusvalvontaan rakennus-/toimenpidelupahakemuksen liitteenä seuraavat asiakirjat:


1. Hakemus huolellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna
- Hakemuksen allekirjoittavat kaikki kiinteistön omistajat / haltijat sekä rakennusluvassa hankkeen pääsuunnittelija.


2. Pääpiirustussarja kahtena kappaleena suunnittelijan allekirjoittamina
- Asemapiirroksesta tulee ilmetä rakennettavaksi aiotut, olemassa olevat, säilytettävät ja purettavat rakennukset, rakennuspaikan korkeussuhteet, etäisyydet naapurin rajaan ja mahdolliseen rantaan, istutukset, puusto, leikkipaikat, kulkutiet, autojen pysäköimis- ja kuormapaikat sekä pihamaan muut järjestelyt. Asemapiirroksessa tulee ilmetä jätevesien käsittelytapa rakennuspaikalla. Mittakaava 1:500 tai 1:200
- Rakennuksen pääpiirustukset (Pohjapiirustus, leikkauspiirustus ja julkisivut) tarpeellisine rakennustapaa osoittavine selvityksineen kahtena (2) kappaleena. Lupapiirustukset toimitetaan ilman seläkkeitä. Mittakaava 1:50 tai 1:100

3. Rakennushankeilmoitukset
- Väestörekisterikeskuksen RH 1 lomake täytettynä ja allekirjoitettuna.

4. Selvitys naapurien kuulemisista
- Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava vieressä tai vastapäätä oleville naapureille . Mikäli rakennusvalvontaviranomainen hoitaa kuulemisen, veloitetaan voimassa olevan taksan mukainen maksu. Naapurin kuuleminen toimitetaan kirjallisena rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

5. Vastaava työnjohtaja-hakemus
- Vähäisiä rakennelmia, laitoksia, vähäisiä rakennuksia kuten vajan, katoksen yms. lukuun ottamatta, jokaisella rakennushakkeella on oltava nimetty vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan hakemus toimitetaan rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.

6. Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
- Enintään 3 kk vanha lainhuutotodistus, vuokrasopimus tai kauppa- ja lahjakirja. Lainhuutotodistus on mahdollista hankkia rakennusvalvontatoimistosta.

7. Jätevesijärjestelmän suunnitelma kahtena kappaleena suunnittelijan allekirjoittamina
- Mikäli kiinteistölle rakennetaan jäteveden käsittelyä vaativia rakenteita, kuten vesi -WC, lämmin käyttövesijärjestelmä tai pyykin- ja astianpesukone.

8. Kiinteistörekisterin karttaote
- Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriote
- Kiinteistörekisterin karttaote on mahdollista hankkia rakennusvalvontatoimistosta.

9. Energiaselvitys
- Energiaselvitykseen liitetään rakennuksen energiatodistus sekä tarvittavat laskelmat.
- Loma-asuntoa, johon on suunniteltu kokovuotiseen käyttöön tarkoitettu lämmitysjärjestelmä, koskevat vain vaipan lämpöhäviön vaatimukset.

10. Rakennusoikeuslaskelma
- Asemapiirroksen viereen laskelma rakennuksen kerrosalasta ja kiinteistön muiden rakennusten kerrosalasta.

Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei oteta vastaan.

Rakennuslupahakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi tai vaihtoehtoisesti
rakennuslupahakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Sysmän kunta
Rakennusvalvonta
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ

Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta lukien. Lupa raukeaa, mikäli töitä ei ole aloitettu kolmessa (3) vuodessa.


Toimenpidelupa on voimassa kolme (3) vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta lukien.

      

Energiaselvitys ja -todistus-asiasta löytyy lisätietoja ja lomakkeita yms. motivan sivuilta.
Kaikkia lomakkeita saa myös rakennusvalvonnan toimistosta.

Toteutuksen valvonta

Rakennustöiden valvonta ja ohjaus on pienessäkin rakennushankkeessa tärkeä. Väärin tehtyjen toimenpiteiden seurauksena voi rakennuksessa myöhemmin ilmetä vaikeasti korjattavia rakenteellisia virheitä. Rakennuttajan edun valvonta työmaavalvojana tai vastaavana työnjohtajana ei kuulu rakennustarkastajan tehtäviin.

Katselmukset
Rakennusluvassa määrätään rakennustyön aikana suoritettavista katselmuksista. Katselmukset hoitaa rakennustarkastaja.

Alkukatselmus
Alkukatselmuksen suorittaa tarvittaessa rakennustarkastaja.

Rakennuksen sijoitus
Ennen rakennustyön aloittamista pyydetään rakennuspaikan ja korkeusaseman merkitseminen.

Rakennekatselmus
Tehdään, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet ovat valmiit, mutta vielä näkyvissä.

Hormikatselmus
Tehdään, kun savupiippu on valmis ja rakenteet ovat vielä näkyvissä.

Lämmityslaitteiston tarkastus
Öljylämmityslaitteiston asentajan pitää pyytää palotarkastaja katsastamaan laitteisto toimittamalla tälle jäljennös asennustyöstä annetusta todistuksesta. Laitteisto pitää katsastaa kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta.

Käyttöönottokatselmus
Kun rakennukseen muutetaan, mutta rakennustyöt ovat kesken on pyydettävä käyttöönottokatselmus.

Loppukatselmus
Kun rakennustyöt ovat valmiit pyydetään katselmus rakennustarkastajalta.

Muutoksenhaku ja valitus


Lupapäätös rakennusasiassa annetaan julkipanon jälkeen. Valitusaika on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 14 päivää päätöksen antamisesta. Rakennustarkastajan tekemään päätökseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella rakennuslautakunnalta. Lautakunnan tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Kouvolan hallinto-oikeuteen 30 vrk:n kuluessa päätöksen antamisesta. Lupapäätöksiin liitetään valitusosoitus, jossa ilmoitetaan miten menetellään, jos asianomainen ei tyydy saamaansa päätökseen.

Poikkeamisluvat


Poikkeamislupahakemukset toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon. Rakennustarkastaja antaa hakemuksesta lausunnon. Poikkeamislupahakemuksen käsittelee kunnanhallitus. Luvan käsittelyaika vaihtelee riippuen naapureiden kuulemisesta ja seuraavan kokouksen ajankohdasta. Poikkeamislupa on voimassa yhden vuoden, jona aikana hankkeelle on haettava lupaa vastaava rakennuslupa.

Sysmän kunnan rakennusjärjestys


Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmalliseen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteuttamisen ja säilymisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestys ohjaa rakentamaan suunnitelmallisesti, ympäristöön ja kuntakuvaan sopivalla tavalla.

Sysmän kunnan rakennusjärjestys

Lomakkeita


Rakennuslupahakemus
Toimenpidelupahakemus
Toimenpideilmoitus
Purkamislupahakemus
Maisematyölupahakemus
Rakennushankeilmoitus RH1
Naapurin kuuleminen
Vastaavan työnjohtajan hakemus
KVV-työnjohtajan hakemus
IV-työnjohtajan hakemus
Suunnittelutarveratkaisu
Poikkeamislupahakemus


Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi