Sysmä Vaakuna

Kaavoitus

Kunnan maankäyttö määritellään kaavoituksella. Kaavoissa näkyy, mihin tarkoitukseen eri alueita on suunniteltu käytettäväksi ja kuinka paljon niille voi rakentaa. Kunta vastaa alueensa yleis- ja asemakaavoituksesta. Yleiskaava on luonteeltaan yleispiirteinen; asemakaavat määrittelevät maankäyttöä yksityiskohtaisesti. Ranta-alueiden rakentamista säädellään rantayleiskaavoilla tai ranta-asemakaavoilla. Taajamaa lukuun ottamatta kaikilla Sysmän ranta-alueilla on oikeusvaikutteinen kaava.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL 6 §) kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Lisätietoja osallistumismahdollisuuksista saa kunkin vireillä olevan kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS). Kaavoituksen kokonaistilanne selviää vuosittain laadittavasta kaavoituskatsauksesta. Sysmän kunnan kaava-asioita koskevat kuulutukset julkaistaan Lähilehdessä.

Lisätietoja kaavoituksesta antaa maankäytön suunnittelija Essi Carlson  p. 044 7134 534 ja tekninen johtaja Harri Hoffrén  p. 044 7134 522.  etunimi.sukunimi@sysma.fiSysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi