Sysmä Vaakuna

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen


Säännökset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1503/2016


Varhaiskasvatusmaksun määräytyminen


Varhaiskasvatuksen maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- ja avopuolisot) ja ko. lapsen tulot. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verovapaat tulot. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulot, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä huomioidaan suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille ja rahana maksettava syytinki. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaiseksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen kotihoidon tukea, vammaistukea tai eläkkeensaajien hoitotukea, asumistukea, ansiotuloa korvaavaa kohtuullista päivärahaa tai matka- ja majoituskorvauksia. Ei myöskään tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, äitiysavustusta, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulona maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista kulukorvausta, kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja tai muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.

Kaikista ilmoitetuista tuloista ja vähennyksiin oikeuttavista maksuista on oltava tositteet. Jos vanhemmat eivät toimita tulotositteita annettuun päivämäärään mennessä, määrätään korkein maksu. Ansiotulojen selvittämiseen voidaan käyttää ansiolaskelmaa tai muuta selvitystä tai selvitystä ennakonpidätyksen ja ennakonkannon perusteista. Opiskelijan tulee toimittaa oppilaitoksen todistus opintojen kestosta. Yrittäjien tulojen selvittämiseen voidaan käyttää selvitystä ennakonpidätyksen ja ennakonkannon perusteista, tilinpäätöstä tai välitilinpäätöstä. Metsätulona huomioidaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 27 €/kk - 290 €/kk. Mikäli tulojen ja perhekoon mukainen kokoaikainen maksu alittaa 27 €/kk, maksua ei peritä. Mikäli perheestä osallistuu useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen, nuorimman kokoaikaisesti olevan korkein maksu on 290 €. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 90% ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 261 €. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa kuukaudessa Korkein maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja
2 1 915 11,5 4437
3 1 915 9,4 5000
4 2 053 7,9 5724
5 2 191 7,9 5862
6 2 328 7,9 5999

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen tuloraja, josta erotuksesta saadaan maksuprosentin mukainen maksu.

Perusopetuslain mukainen esiopetus otetaan huomioon varhaiskasvatusmaksua alentavana tekijänä esiopetuksen ajalta. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään kokopäivähoidon maksusta 60%, jos tarve on alle 5 tuntia päivässä ja 80%, jos tarve on yli 5 tuntia päivässä.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on 60% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta.

Jos varhaiskasvatusta tarvitaan säännöllisesti toimintapäiviä vähemmän, maksu määräytyy hoitopäivien mukaan seuraavasti:

hoitopäiviä enintään/kk koko kuukauden maksusta
5 25%
10 50%
15 75%

Epäsäännöllisen, osapäiväisen tai osaviikkoisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun alennuksen edellytyksenä on, että lapsen varhaiskasvatukseen osallistumispäivät (myös vapaapäivät) ilmoitetaan hoitopaikkaan mahdollisimman aikaisin, mutta viimeistään hoidon tarvetta edeltävän viikon maanantaihin klo 18 mennessä.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen

Enimmäismaksuja ja maksujen perusteen olevia tulorajoja tarkistetaan joka toinen vuosi indeksimuutosten mukaisesti 1.8. alkaen. Maksut tarkistetaan pääsääntöisesti toimintavuosittain elokuussa. Mikäli perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+ tai -10%), perheen olosuhteet muuttuvat tai maksu osoittautuu virheelliseksi, maksut voidaan tarkistaa kesken kauden. Muutokset on ilmoitettava varhaiskasvatuspäällikölle puh. 044-7134 535.


Päivähoidon alkaminen ja päättyminen

Kun lapsen hoito alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään osakuukauden mukaan. Mikäli hoidon päättymisestä ilmoitetaan jälkikäteen, esim. hoidon loppuessa yllättäen heti lapsen loman jälkeen, lapsen hoito tulkitaan päättyneeksi ilmoituspäivänä. Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan eikä sitä ole peruttu ennen päätöksen mukaista alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun periminen


Varhaiskasvatusmaksu on lapsikohtainen. Maksu on kiinteä kuukausimaksu, joka peritään lähtökohtaisesti 11 kalenterikuukaudelta toimintavuodessa (1.8. -31.7.). Maksuton kuukausi on heinäkuu sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa ja laskutettuja kuukausia on 11. Maksu peritään myös tilapäisiltä poissaolopäiviltä. Sysmän kuntaan muuttavan perheen tulee ilmoittaa, mikäli lapsi on ollut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa muussa kunnassa toiminta vuoden aikana eikä siinä ole ollut kuukauden mittaista taukoa.

Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa hoidosta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, peritään maksuna puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei tältä kuukaudelta peritä lainkaan.
Kun lapsi on muun kuin sairauden johdosta poissa koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.

Jos asiakasmaksua ei suoriteta maksukehotuksen eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolla. Varhaiskasvatusmaksut ovat ulosottokelpoisia.


Lisätietoja antaa:
varhaiskasvatuspäällikkö, puh. 044 7134 535
Sysmän kunta, Valittulantie 5, 19700 SYSMÄ, puhelin 03 84310, e-mail: kirjaamo@sysma.fi